Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie

20.00

Out of stock


Môže byť mesto pre každého? Môže svoju špecificky mestskú infraštruktúru orientovať väčšmi na starostlivosť než na krátkodobú prestíž obmedzenú dĺžkou volebného obdobia? Dokázali by sme si dokonca mesto predstaviť ako nástroj, ktorým by šlo zmierňovať dopady ekonomických rozdielov medzi obyvateľstvom a prispievať k lepšiemu svetu, ktorý nediskriminuje a nesegreguje, ale vytvára priestor ochrany a pomoci? 

Môže byť mesto pre každého? Môže svoju špecificky mestskú infraštruktúru orientovať väčšmi na starostlivosť než na krátkodobú prestíž obmedzenú dĺžkou volebného obdobia? Dokázali by sme si dokonca mesto predstaviť ako nástroj, ktorým by šlo zmierňovať dopady ekonomických rozdielov medzi obyvateľstvom a prispievať k lepšiemu svetu, ktorý nediskriminuje a nesegreguje, ale vytvára priestor ochrany a pomoci? 

Prípadová štúdia vysťahovania mestského bytového domu v slovenskom meste Veľký Krtíš, ktorá je obsiahnutá v tejto knihe, na vyššie zmienené otázky neodpovedá priamo, ale hĺbkovou analýzou. Forenzným prístupom k terénu vylúčenej lokality ukazuje, ako sú časopriestorové vrstvy segregácie uložené jedna cez druhú, čo vrhá nové svetlo na tušené, no nie priamo artikulované praktiky segregácie. Často latentné až skryté majú v sociálnej a ekonomickej štruktúre miest zapustené hlboké korene. Prípad, ktorým sa medziodborový výskumný tím RUVK zaoberal, je v tejto knihe popísaný ako postupné odkrývanie týchto vrstiev tzv. infaštruktúry segregácie. Zároveň s odkrývaním tím priamym zasahovaním do prebiehajúcich dejov usiloval o mobilizovanie zmeny k lepšiemu. Tieto zásahy tím chápal ako prvé kroky k niečomu, čo možno nazvať ako infraštruktúra intervencií. Jej ambíciou je ponúknuť iný scenár pre lokalitu a iný dizajn pre mesto s ohľadom na konkrétne možnosti dostupné v slovenskom prostredí. 

Publikácia vychádza z interdisciplinárneho angažovaného výskumu, ktorý prebiehal medzi rokmi 2020 až 2022. V jeho rámci vznikla prípadová štúdia o tzv. vylúčenej lokalite nachádzajúcej sa vo Veľkom Krtíši, malom okresnom meste na juhovýchodnom Slovensku. Výskumný tím RUVK, aktuálne zložený z dizajnérok, architektov, sociálnych vedkýň, odborníka na sociálne bývanie a právnika, pracuje v lokalite v rôznych zostavách už od roku 2018. Cieľom dlhodobého pôsobenia tímu bolo a je predovšetkým zlepšenie sociálnych a materiálnych podmienok bývania v tejto lokalite, reprezentovanej konkrétnym bytovým domom vo vlastníctve Mesta Veľký Krtíš.

Vrstevnatá publikácia, ktorá svojou formou aj obsahom odráža interdisciplinaritu činnosti tímu, má byť jednak príspevkom do diskusie o metodológii výskumov v segregovaných lokalitách, či už ich rámujeme sociálnovedným, alebo dizajnovým diskurzom, a jednak má podnietiť všeobecnú debatu o sociálnom bývaní, v slovenskom prostredí dlhodobo poddimenzovanej téme verejných politík.

Ku knihe je pribalená aj kartová hra Starostlivosť z budúcnosti, redizajn hry od Situation Lab s pôvodným názvom Thing From The Future. Redizajn realizoval tím RUVK. Princípom hry je hľadanie riešení z pozície zástupkyne či zástupcu mestskej samosprávy. Z týchto riešení by mali benefitovať inak opomíjané skupiny ľudských aj neľudských aktérov v meste.

 

(C) Fotografie knihy a fotografie pozemkov pre sociálne bývanie v kapitole Analýza územních plánu slovenských měst optikou politiky sociálního bydlení: Paula Malinowska

Privacy Preference Center