2016…….LESSON OF RELATIVITY ……..Zoya Gallery, Bratislava